Ochrana osobních údajů

Uděluji tímto společnosti GOJA, agentura Gott-Janeček (dále jen „Správce“), zapsaná v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 16415, se sídlem Pod průsekem 1254/3, 102 00 Praha 10, IČ: 48112852, jež je provozovatelem portálu goja.cz, bidnici.cz, fantomopery.cz, plesupiru.cz, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • ulice, město, PSČ, země
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa
 • soubory cookie

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zlepšení komfortu Zákazníka z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

3. Doba zpracování osobních údajů je: 5 let od udělení souhlasu.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Používáme kódy od společností Google Inc (Google Tag manager, Adwords, Google Analytic). Seznam.cz, a.s. (Sklik) a Facebook Ireland Ltd., které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a zákazníků portálu.
 • Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

 

5. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu vstupenky@goja.cz anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet“. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.

Jaké osobní údaje agentura shromažďuje?

Při nákupu vstupenek:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, případně adresa, pokud je nutná např. k doručení vstupenky či jiného zboží,
 • další údaje vyžadované pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které jsou v nákupním formuláři označeny ikonou (i)

Pokud se registrujete a vytvoříte si profil:

 • jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon

Pro účely zasílání novinek od agentury:

 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek vás můžeme kontaktovat za účelem nabídek dalších pro vás zajímavých akcí.
 • Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let.
 • Souhlas se zasíláním novinek od agentury můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky.
 • Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl
 • Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení
 • informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Výše uvedený Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný pro účel uskutečnění nákupu (objednávka/rezervace) vstupenky. Nákup vstupenky a plnění smluvního vztahu se řídí Obchodními podmínkami.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com